Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Wstęp

Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zlotniki.naszabiblioteka.com.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-26 .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: . 2018-09-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.Osobą kontaktową jest  Katarzyna Bożek

e-mail: dyrektor@zlotniki.naszabiblioteka.com tel.: 52 3517121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba główna Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie  pod adresem Powstańców Wielkopolskich 1

Jest nie dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze piętro ,schody.

Wejście główne budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z innych powodów  mających trudności z wejściem po schodach. 

 

Wejście do pomieszczeń na piętrze dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego przy pomocy pracownika biblioteki .Pomoc przy wejściu lub wniesieniu wózka . Ponadto w przypadku obsługi osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się, tj. niemożności dotarcia klienta do biblioteki istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Drzwi wejściowe oraz drzwi wewnętrzne spełniają wszystkie normy.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym.

 

 

.

 

 

Filia biblioteczna w Lisewie Kościelnym

Jest nie dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze piętro ,schody.

W przypadku obsługi osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się, tj. niemożności dotarcia klienta do biblioteki istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym.

 

Filia biblioteczna w Tucznie

Jest   dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Parter ,podjazd dla wózków ,brak progów.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym.

 

 

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie  nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym. Na dzień składania deklaracji nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

 

Aplikacje mobilne

Biblioteka  nie korzysta z aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny